Jaarresultaten 2017

We presenteren u graag de jaarcijfers van DZB Leiden over 2017, uitgesplitst per bedrijfsonderdeel.

Leerwerkbedrijven en Detacheringen
In de begroting van de afdelingen Leerwerkbedrijven en Detacheringen was een positieve stelpost van € 350K opgenomen. Het bleek niet nodig deze in te zetten in 2017. De Netto Toegevoegde Waarde (NTW) van de Leerwerkbedrijven bleef per saldo € 330K achter op de begroting. Dit werd grotendeels gecompenseerd door een positief bezettingsresultaat als gevolg van een minder dan begroot aantal fte. Per saldo is er voor deze afdelingen een positief begrotingsresultaat van € 350K gerealiseerd.

In mei 2017 is de WSW-subsidie naar boven bijgesteld. De begroting is als gevolg daarvan aangepast. Het totale begrotingsresultaat van de Leerwerkbedrijven en Detacheringen in 2017 kwam daarmee op € 950K.

Re-integratie
De in de begroting van de re-integratieactiviteiten opgenomen stelpost van € 30K werd met een tussentijdse verhoging van het budget opgehoogd tot € 350K. Daarnaast is een deel van het budget dat was gereserveerd voor de instroom van nieuwe doelgroepen (€ 135K) niet uitgegeven, waardoor er in totaal € 485K minder is uitgegeven dan begroot.

Het overschot van 2017 is ter dekking van verwachte tekorten in de komende jaren in een reserve gestort. Mocht u vragen hebben over deze cijfers, neemt u dan contact op met h.bruijn@dzb.nl.

*Cijfers zijn onder voorbehoud van nog eventueel door te voeren wijzigingen naar aanleiding van accountantscontrole.

© 2017-2018 | DZB Leiden